In the media
Magazine AERO hobby 5/2008

Magazine AERO 4/2008

Mladá Fronta DNES 6/2004

Magazine PLAYBOY 8/2002

Magazine STORY 8/2002

Magazine Ohníček & QUO 9/2000