Košík

GDPR

Soutěžní podmínky

Soutěžní podmínky

Tyto soutěžní podmínky stanovují závazná pravidla, na jejichž základě probíhají soutěže provozované na webu: https://skydive-kantor.com/

Obecné pojmy

 • Pořadatelem soutěže se rozumí provozovatel webu https://skydive-kantor.com/: Jindřich Kantor, Na Pěkné vyhlídce 4 ,162 00 Praha 6 Střešovice, IČ 62892258.
 • Soutěžícím rozumíme fyzickou osobu, registrovanou nebo neregistrovanou na webu pořadatele, která se účastní soutěže na webu pořadatele.
 • Vyhodnocením soutěže rozumíme zveřejnění výherce soutěže na stránce soutěže. 

Pravidla soutěže 

 • Účast v soutěžích na webu pořadatele je vždy zdarma.
 • Účastí v soutěži rozumíme odeslání správně vyplněného soutěžního formuláře ze stránky soutěže tlačítkem Odeslat.
 • Účastnit soutěže se může libovolná fyzická osoba starší 18 let s korespondenční adresou v České republice, která souhlasí s těmito Soutěžními podmínkami.
 • Účastnit soutěží se nesmí zaměstnanci a spolupracovníci pořadatele, ani jejich rodinní příslušníci.
 • Soutěž je považována za zahájenou jejím zveřejněním na webu pořadatele.
 • Doba, kdy je možné účastnit se soutěže, je vždy pevně definována datem zahájení soutěže a datem ukončení soutěže. Obě data jsou stanovena pro každou soutěž.
 • Výhercem soutěže se stává soutěžící, který správně odpoví na všechny soutěžní otázky a poté je náhodným algoritmem vylosován ze všech takových soutěžících. 
 • Výherce soutěže je vždy oznámen na stránce soutěže, a to nejpozději do 20 kalendářních dnů od data ukončení soutěže. Registrovaný uživatel bude uveden svým uživatelským jménem, neregistrovaný uživatel rodným jménem a příjmením.
 • Výhra bude soutěžícímu doručena Českou poštou nebo jinou přepravní společností na korespondenční adresu uvedenou při registraci do uživatelského účtu. Soutěžící se souhlasem s těmito soutěžními podmínkami zavazuje, že tyto osobní údaje jsou platné, a tudíž odeslání výhry na adresu výherce proběhne bez předchozího odsouhlasení této adresy ze strany soutěžícího. Doručení výhry soutěžícímu proběhne do 20 pracovních dnů od data vyhodnocení soutěže.
 • Soutěžící bere na vědomí, že na výhru není poskytována žádná záruka a pořadatel nezodpovídá za jakékoliv poškození výhry po jejím doručení výherci. Výhry nelze vymáhat soudní cestou.

Facebookové soutěže 

 • Pro facebookové soutěže platí veškerá pravidla pro soutěže uvedená v tomto dokumentu.
 • Výherce je náhodně vylosován ze všech účastníků facebookové soutěže, kteří splní zadaná kritéria. Vyhlášení proběhne na naší facebookové stránce.
 • Výherce bude kontaktován a požádán o poskytnutí osobních údajů v rozsahu (jméno a příjmení, korespondenční adresa, e-mail) za účelem doručení výhry. 
 • Účastí ve facebookové soutěži uživatel automaticky souhlasí s těmito podmínkami.
 • Naše facebookové soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny s Facebookem a Facebook za ně neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje soutěžící pořadateli, nikoli Facebooku.

Pořadatel

 • Pořadatel je povinen informovat soutěžícího o skutečnosti, že se stal výhercem soutěže. Tato informace proběhne formou e-mailu odeslaného na e-mailovou adresu soutěžícího, a to do 5 pracovních dnů od vyhodnocení soutěže. 
 • Pořadatel je povinen informovat o výsledku soutěže spolupořadatele, který odešle výherci soutěže výhru do 20 pracovních dnů od data vyhodnocení soutěže. Výhra bude doručena výhradně přepravní službou na uvedenou korespondenční adresu výherce, osobní převzetí není možné.
 • Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které může výhra výherci způsobit, případně dalším osobám, které přijdou do styku s výhrou.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě, pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněným vyšší mocí. V takovém případě nemá soutěžící nárok na odškodnění či vypořádání.
 • Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání pořadatele. V takovém případě si pořadatel vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, popř. ukončit bez udání důvodů. Soutěžící nemá nárok na odškodnění či vypořádání.
 • Pořadatel neručí za poškození výhry způsobené přepravcem při doručování výhry na adresu výherce.
 • Pořadatel nepřebírá vzhledem k soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než je stanoveno v těchto soutěžních podmínkách.

Soutěžící

 • Soutěžící souhlasí s tím, že se účastní soutěže dobrovolně.
 • Komunikace ze strany pořadatele v případě výhry v soutěži proběhne formou oznamovacího e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu zadanou v uživatelském účtu soutěžícího. Soutěžící není povinen na tento e-mail reagovat.
 • Jestliže se nepodaří přepravní společnosti doručit výhru soutěžícímu, bude soutěžící opětovně kontaktován e-mailem od pořadatele. Soutěžící je povinen reagovat na takový e-mail do 3 pracovních dnů. V případě, že je nemožnost doručení způsobena ze strany soutěžícího (např. dlouhodobá nepřítomnost na zadané korespondenční adrese nebo nevyzvednutí výhry uložené přepravní společností na výdejním místě), je pořadatel oprávněn požadovat na soutěžícím náklady spojené s opětovným doručením výhry. V případě, že soutěžící nereaguje ani na opakovanou výzvu pořadatele, si pořadatel vyhrazuje právo vylosovat pro danou soutěž nového výherce. 
 • Pokud není soutěžícímu doručena výhra do 20 pracovních dnů od doručení oznamovacího e-mailu, je soutěžící oprávněn kontaktovat pořadatele odpovědí na oznamovací e-mail nebo prostřednictvím kontaktních údajů pořadatele uvedených na webu pořadatele.
 • Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů České republiky a svým jednáním nezpůsobil pořadateli, případně dalším soutěžícím jakoukoli újmu.

Uživatelský účet

 • Na základě registrace soutěžícího provedené na webové stránce může soutěžící přistupovat do svého uživatelského účtu. Uživatelský účet poskytuje soutěžícímu přehled o zadaných osobních údajích a o jeho účasti v soutěžích.
 • Při registraci a při vyplňování soutěžních formulářů je soutěžící povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je soutěžící povinen při jakékoliv jejich změně aktualizovat. Údaje uvedené soutěžícím v uživatelském účtu a při vyplňování soutěžních formulářů jsou pořadatelem považovány za správné.
 • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Soutěžící je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého uživatelského účtu.
 • Soutěžící není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 • Pořadatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy soutěžící svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy soutěžící poruší své povinnosti stanovené těmito soutěžními podmínkami.
 • Soutěžící bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení pořadatele, popř. na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně a zpracování osobních údajů na webu www.skydive-kantor.com naleznete článku zde

Závěrečná ustanovení

 • Soutěžní podmínky jsou v souladu s platnými zákony České republiky. Soutěžící souhlasí, že byl s podmínkami soutěže seznámen a zavazuje se podle nich řídit.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto soutěžních podmínek. V tomto případě pořadatel oznámí změny upozorněním na svém webu.
 • Tyto soutěžní podmínky jsou platné od 1.7. 2021

GDPR

Informace související s ochranou osobních údajů

 Pasažér bere na vědomí, že jeho osobní údaje uvedené v tomto evidenčním listu budou uloženy u správce, kterým je:

Jindřich KANTOR, IČ 62892258, sídlem Praha 10, Záběhlice, Slunečnicová 2978/9, e-mail: info@padaky.cz; tel. 603 456 227.

 Osobní údaje jsou ukládány pro účely plnění smlouvy, tedy provedení tandemového seskoku, dále pro účely evidenční a statistické a pro účely plnění zákonných povinností správce. Osobní údaje nejsou předávány žádné třetí straně. Pro vyloučení všech pochybností pasažér souhlasí s tím, aby výše uvedené osobní údaje o něm správce zpracovával.

Z tandemového seskoku je pořízen audiovizuální záznam. Pasažér souhlasí s tím, aby byl tento záznam či jeho část (fotografie) použit pro marketingové účely; souhlas s použitím záznamu může pasažér odvolat.

Pasažér je oprávněn kdykoliv dotázat správce, jaké osobní údaje jsou o něm vedeny, má právo žádat jejich opravu nebo výmaz, vznést námitku zpracování, má-li za to, že jsou zpracovávány v rozporu se zákonem, odvolat svůj souhlas s jejich zpracováním, má rovněž právo obrátit se s případnou stížností u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.